دکتر هادی فرهمند
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
 و دکتری روانشناسی سلامت از دانشگاه تهران

مشاوره تخصصی ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
درمان روانکاوی
اختلالات افسردگی . اضطرابی . وسواس
و تعارضات بین فردی و شخصیتیروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید ::::::::::::::::::::::::::

شنبه صبح
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088