مژگان مهرنجانی

کارشناس ارشد روانشناسی
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


مشاوره پیش از ازدواج

تنظیم هیجان (غم ، شادی ، خشم ، تحقیر ، اضطراب)

مشاوره فردی

روانکاوی (حل تعارضات درون فردی)


زوج درمانی و روابط بین فردی

تفسیر تست شخصیت

ساعات حضور در مرکز توحید ::::::::::::::::::::

شنبه | دوشنبه | سه شنبه | صبح ها

36255171 | 36257746 36293023 | 36264088

ساعات حضور در مرکز پرتو توحید :::::::::

چهارشنبه | پنج شنبه ها عصر

  32687632| 32687631  | 32687630