مراجعه به روانشناس

مراجعه به روانشناس

عزیزان به خاطر داشته باشید که وقتی دچار استرس، اضطراب ، بهم ریختگی خلقی، سردرگمی و ناامیدی، بی انگیزگی ، فشار افکار، بهم ریختن ریتم خواب و اشتها و یا سایر مشکلات روحی و روانی می شوید و این مشکلات بیش از 2 هفته پایدار می شوند، حتما به روانشناس با روانپزشک  مراجعه کنید.

نسبت به این مشکلات بی تفاوت نباشید و به امید برطرف شدن، آن ها را به زمان نسپارید.

مراجعه به روانشناس

برخی از مشکلات روانی بصورت دوره ای تشدید یا تخفیف پیدا می کنند اما در نهایت گریبان شما را خواهند گرفت.

فرار کردن از کمک حرفه ای صرفا باعث آسیب و آزار بیشتر شما خواهد شد و در نهایت نیز با مشکلی بزرگتر و مزمن تر شده مجبودر به مراجعه به متخصص خواهید شد.

از مراجعه به روانشناس و روانپزشک نترسید و باورهای قدیم را هم د راین خصوص دور بریزید.

دکتر بهراد زادافشار