سوء استفاده روانی چیست؟

سوء استفاده روانی چیست؟

در کنار سوءاستفاده جنسی و جسمی ، نوع دیگری از بهره کشی به نام سوءاستفاده روانی وجود دارد، که پیامدهای روانی گسترده ، عمیق و مخربی را به بار می آورد.

در حالت کلی سوءاستفاده روانی یعنی اجبار کردن دیگری به انجام کاری که ما می خواهیم، بدون آنکه احساسات فرد مقابل را در نظر بگیریم.

این کار با القا کردن احساس شرم، ترس، اظطراب و احساس گناه و عذاب وجدان به طرف مقابل صورت می گیرد.

در واقع سوءاستفاده گر، خواسته های خودش را به طرف مقابل تحمیل کرده و در صورت عدم پذیرش آن ها، قربانی را در احساساتی که گقته شد غرق می کند.

سوء استفاده روانی چیست؟

در بسیاری از مواقع فرد سوءاستفاده گر از ماهیت عمل خودش آگاه نیست و حتی عمل خودش را محبت و فداکاری یا خیرخواهی و آگاهی می داند.

به همین ترتیب، قربانیان نیز نمی دانند که مورد سوءاستفاده روانی قرار گرفته اند وحتی آن را به صلاح خودشان می دانند. همین مساله مداخلات روانشناختی را باچالش و دشواری روبرو خواهد کرد.

هر چه ارتباط عاطفی، احساس و نزدیگی سوءاستفاده گر با قربانی بیشتر باشد، عمق آسیب و طولانی مدت شدن و انتشار پیامدهای آن در کل زندگی فرد بیشتر خواهد شد.

قربانیان سوءاستفاده های روانی کوله باری از احساسات بی ارزشی، حقارت، سردرگمی، ناتوانی ، اضطراب و عذاب وجدان را به دنبال خودشان می کشند.

دکتر بهراد زادافشار