پنج نیاز هیجانی اساسی دوران کودکی

 پنج نیاز هیجانی اساسی دوران کودکی

 

1-       نیاز به دلبستگی ایمن به دیگران که شامل احساس امنیت، ثبات، محبت، پذیرش، احساس ارزشمندی، داشتن رابطه صمیمی با دیگران است.

2-     نیاز به خودمختاری و عملکرد مستقلانه و احساس هویت داشتن. به عبارتی استقلال و فردیت داشتن است.

3-    نیاز به آزادی در بیان نیازها و هیجان های سالم و خودابراز گر بودن

پنج نیاز هیجانی اساسی دوران کودکی

4-     نیاز به خود انگیختگی و تفریح و اینکه فرد بتواند خودش نیازهای خودش را برآورده کند.

5-    نیاز به پذیرش محدودیت های واقع بینانه و خویشتن داری که منجر به خودکنترلی، توجه به نیازهای دیگران، پذیرفتن مسیولیت رفتارهای خودمان و انضباط فردی می شود.

 

کیفیت برآورده شدن نیازهای اساسی و طبیعی در دوران کودکی توسط مراقبان اولیه و محیط منجر به شکل گیری طرحواره ها می شود.

دکتر سمانه مختاری