چهار خطا در روابط زناشویی

 چهار خطا در روابط  زناشویی

- انتقاد

شخصیتش رازیر سوال نبر.

انتقاد کل شخصیت فرد را زیر سوال می برد و البته اوضاع را وخیم تر می کند،بهتر است برای بیان دلخوری ها از رفتاری که ناراحتمان کرده است صحبت کنیم، نه اینکه به شخصیت فرد حمله کنیم.

بدین ترتیب به همسر خود فرصت می دهید خواسته شما رابداند و برای تغییر شرایط اقدام کند.

 چهار خطا در روابط  زناشویی

- تحقیر

سرزنشش نکن.

بین این چهار رفتار، تحقیر بدترین آنهاست. هرگاه این نوع رفتار وارد تعامل افراد شود در واقع نوعی بدجنسی به میان می آید.

تمسخر ،ادا درآوردن،طعنه زدن،پوزخند،و.....

رفتاری خطرناک ومسموم برای رابطه است.

 

- دفاع

مقابله به مثل نکن.

رفتار تدافعی در واقع حمایت فرد از خودش است برای خروج از آن وضعیت.

باید فرد مسئولیت رفتار خود را بپذیرد حتی اگر تنها مربوط به بخشی از اختلاف باشد.

 

- نادیده گرفتن

دیوار دور خودت نکش.

این رفتار زمانی روی میدهد که فرد از تعامل با همسرخود صرف نظر کند، او را نادیده بگیرد و با حرف نزدن به شکل های مختلف در پی فرار از موقعیت است.

دیانا رمضان زاده