دکتر فرزانه مؤمنی

متخصص روانشاسی کودک و مدرس دانشگاه

دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور

سوابق تحصیلی :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
 دکترای تخصصی روانشناسی کودک با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان 
كارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش كودكان استثنایی دانشگاه اصفهان
عنوان پایان نامه : مقایسه سبک های دلبستگی جوانان دارای نقایص بینایی،نقایص شنوایی،عقب مانده ذهنی
مرزی،تیزهوش و عادی شهراصفهان . فارغ التحصیل رتبه اول رشته روانشناسی كودكان استثنایی دانشگاه اصفهان
در سال 87
كارشناسی علوم تربیتی كودكان استثنایی دانشگاه اصفهان

سوابق کاری :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
مدت سابقه كار : از دی ماه 1384 تاكنون
موسسه :شناخت روانشناختی و مشاوره، كلینیك توحید روانشناسی و مشاوره ،دبیرستان دولتی امورپژوهشی،دبستان کارشناس عنوان اصغر(به علی آزیدهاک،بیمارستان دکترغیردولتی
عدالت،مهدکودک مهد قرآن،کاردرمانی در مراکز سعادت و سپهر

شرح كار : فعالیت در زمینه كار با كودكان دارای مشكلات رفتاری و مشكلات یادگیری(LD)، كودكان دارای نقص
توجه و بیش فعالی(ADHD)، كودكان مرزی، کودکان با مشکلات درکی(با بهره هوشی پایین تر از 70)،بازی
درمانی(Play Therapy)، استعدادیابی و غیره .و کار به مدت دو سال به عنوان کاردرمانگر.

ارائه مقالات داخل كشور :::::::::::::::::::::::::
1)   اصفهان.چاپ شهر عادی و مرزی ماندگی عقب جوانان دلبستگی های سبک ی مقایسه  عنوان تحت ایمقاله
2)   دارای جوانان ایمن و اضطرابی/دوسوگرا ایمن اضطرابی/اجتنابی،نا ایمن نا دلبستگی های سبک یمقیسه
 
حسین و امیری پور،شعله ملک مومنی،مختار اصفهان.فرزانه شهر عادی جوانان و شنوایی و بینایینقایص
مولوی. چاپ شده در مجله ی علمی پژوهشی تحقیقات علوم رفتاری دوره 8 شماره ی 2سال1389.
3)  عنوان تحت ای مقاله اصفهان شهر عادی و هوش تیز دلبستگی های سبک یمقایسه  برای شده ارسال است. داوری دست در كه رفتاری علوم علمی- پژوهشی فصلنامه مومنی فرزانه ، مخت دکتر  پور، شعله ملکار
4)   مقا  اصفهان شهر ریاضی اختلالات دارای و عادی اموزان دانش شناختی فرا و شناختی های راهبرد ییسه
5)  بازی انواع تأثیر بررسی « عنوان با ایمقاله اتیسم اختلال دارای کودکان روی بر ها د شده پذیرفته» ر شده در مجله ی علمی تخصصی روانشناسی پویایی دانشگاه شهید بهشتی 1388.
امیری و حسین مولوی.
ارسال شده به تحقیقات علوم رفتاری.فرزانه مومنی،دکتر احمد عابدی.
مجله علمی- تخصصی بهروان.

تألیف و ترجمه كتاب ::::::::::::::::::::::::::
عنوان تحت كتابی دبستانی پیش کودکان برای نیاز پیش مهارتبیست .»  و مومنی عابدی، فرزانه احمد دکترآرزو شاه میوه. در دست چاپ می باشد.

فعالیت های آموزشی  ::::::::::::::::::::::::

  برگزاری دوره مهارت های زندگی برای كودكان پیش دبستانی در مهدکودک مهد قرآن

  برگزاری كلاس های افزایش دقت و توجه برای كودكان دبستانی در مدرسه ی جوادالئمه (ع)

  برگزاری دوره مهارت های زندگی برای كودكان دبستانی در مدرسه عدالت و جوادالئمه(ع)1389-1388.

  برگزاری جلسات بازی درمانی برای كودكان دارای مشکلات رفتاری در مهد کودک مهد قرآن.

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::

شنبه ، یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه عصر

 36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088