مشاوران
متخصص مشاوره خانواده و هیات علمی دانشگاهدکترای مشاوره خانواده
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینیفردی | زوج درمانی | طلاق
سابقه مشاوره در مراکز مشاورهکارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی
كارشناسی ارشد مشاورهفردی | خانواده درمانی
طرحواره درمانگر و عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهدكترای تخصصی مشاوره از دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه
دکتری تخصصی مشاوره خانوادهپیش از ازدواج
روانشناس بالینی طرحواره درمانگر، معنادرمانگر، و درمانگر درمان های موج سوم.(دانشجوی دکترای روانشناسی تخصصی )
دکترای روانشناسیزوج درمانی | سکس تراپی | نوجوان
دکترای تخصصی روانشناسیتحصیلی | شغلی
کارشناسی ارشد مشاورهزوج درمانی | طلاق | پیش از ازدواج
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشورکارشناس ارشد روانشناسی بالینی کودک
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاورهکارشناس ارشد روانشناسی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
دکترای روان شناسی بالینی کودک و نوجوانروان درمانگر و روان کاو کودک و نوجوان
عضو انجمن روانشناسیعضو نظام روانشناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام رانشناسی مشاوره کشورمتخصص روانشناسی و استادیار دانشگاه
کارشناسی ارشد روانشناسی
مشاور تحصیلی، برنامه‌ریز درسی ، مشاوره شغلی
کارشناسی ارشد روانشناسیروانكاو و خانواده درمانگر و مدرس دورههای خودشناسی و فرزند پروری
دکتری تخصصی روانشناسی عمومی (دانشگاه سراسری تبریز)روان پویشی کوتاه مدت
دکترای تخصصی روانشناسیفردی | خانواده درمانی | پیش از ازدواج
دکترای روانشناسی بالینیفردی | زوج درمانی | سکس تراپی
دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایرانمتخصـص روانشناسـی
دکتری تخصصی روانشناسیطرحواره درمانگر
کارشناسی ارشد روانشناسیرواندرمانگر پویشی
کارشناسی ارشد عمومیمتخصص تفسیر انواع تست های تحصیلی
روانشناس و مشاورهیپنوتراپیست | مدرس دانشگاه | رواندرمانگر
عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاورهعضو انجمن روان شناسی ایران
متخصص روانشناسی و مدرس دانشگاه
مدرس دانشگاه و مدرس آموزش خانوادهمتخصص روانشناسی و مشاوره