مهدی شیروی
کارشناسی ارشدروانشناسی بالینی و مدرس دانشگاه

سوابق فعالیت
::::::::::::::::::: 
مشاور آموزش و پرورش
ن: 10 سال
 
سازمان بهزیستی و مراکر تحت نظارت : 8 سال
مدیریت مرکز ترک اعتیاد آرام بخش قلبها
 
مرکز مشاوره نگرش ، توحید و پرتو توحید

حیطه فعالیت
::::::::::::::::::: 

  خانواده درمانگر  مشاوره نوجوان  روابط والد ، فرزند  اختلالات خلقی و اضطرابی


 
  درمان اعتیاد
مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی وکنکور  مدرس آموزش خانواده: سبک فرزند پروری و پیشگیری از اعتیاد 

  

روزهای حضور در مرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::::::::::

روزهای فرد عصرها

دوشنبه پنج شنبه و جمعه صبح ها
36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088


روزهای حضور در مرکز مشاوره پرتوتوحید :::::::::::::::::::


روزهای زوج عصرها


32687632 | 32687631 | 32687630