آزمون های روانشناختی

اجرای آزمون های مداد و کاغذی و نیز آزمون های نرم افزاری و کامپیوتری شامل:

  • آزمونهای هوش و استعداد تحصیلی (ریون، کتل و...(
  • آزمون هوش هیجانی EQ
  • آزمون های شخصیت ( فرافکن،CAT ، TAT
  • آزمونهای مهارتهای زندگی
  • آزمونهای خشم، اضطراب و افسردگی
  • آزمونهای تشخیصی MMPI2 - میلون
  • آزمونهای شغلی- شخصیتی MBTI
  •  آزمونهای NEO-طرحواره یانگ و ...