اخبار و رویدادها

کارورزی و تربیت درمانگر کودک | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه 13 آبان | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۴۰۰/۸/۸

رزرو: ارسال عدد"29" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
آسیب شناسی روانی DSM-5 | مدرس: دکتر غزاله شیخانی | شروع: یکشنبه 11 مهر | ساعت 17 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۷/۱۰

رزرو: ارسال عدد"60" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دعوت به همکاری مشاوران و روانشناسان | مراکز مشاوره توحید و پرتو توحید | مصاحبه: شنبه 24 مهر1400
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر نسترن براهیمی | شروع: مهر ماه | روز: سه شنبه | ساعت 16:00 الی 19:00 | مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال عدد"50" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
دوره سوپرویژن درمانگر کودک | حضور در اتاق درمان و کار عملی کودک | شروع دوره: مهرماه 1400
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال عدد"75" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر درمان متمرکز بر هیجان | جدیدترین رویکرد روانپویشی EFT | دکتر محمد رضا نادریان | پنجشنبه و جمعه 22 و 23 و 29 و 30 م
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال عدد "90" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
تربیت درمانگر درمان تروما پیچیده | با رویکرد متمرکز بر هیجان | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه و پنجشنبه 5 و 6 و 12 و 13 آبانماه
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال وازه "تروماپیچیده" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
درمان افسردگی | دکتر محمدرضا نادریان | چهارشنبه 31 شهریور | ساعت 9:00 الی 15:00
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال وازه "افسردگی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
کارگاه تجربه محور | حضور و همدلی | دکتر محمد رضا نادریان | پنجشنبه و جمعه 20 و 21 و 27 28 آبان ماه 1400
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال وازه "همدلی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید
هم آفرینی تغییر | استاد امید غریبی | دوشنبه 19 مهر | ساعت 10:30 الی 13:30 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۴۰۰/۶/۲۹

رزرو: ارسال وازه "کتاب خوانی" به سامانه 10002527 ::: ثبتنام: 36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: مشاوره اصفهان ::: مرکز مشاوره توحید