اخبار و رویدادها

روانپویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP | استاد امیرحسین مخملی و استاد افشین ابراهیمی | جمعه 23 آذر | ساعت 16
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال عدد"97" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
روانشناسی - بالینی | آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 |مدرس: دکتر امیر کشاورز | شروع: 25 آذرماه | ساعت: 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال عدد"20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
بازسازی مدارهای دلبستگی | دکتر سیما جعفری و استاد شکوفه برهانی | یکشنبه 25 آذر | 10 صبح | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال واژه "احساسات" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
مهارتهای کنترل خشم | استاد ملک زاده | دوشنبه 26 آذر | 10 صبح | 5000تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال واژه "خشم" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
عقده های روانی | دکتر امیر میرزایی | دوشنبه 26 آذر | 14:00 الی 16:00
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال عدد"11" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
چگونه با کودکان لجباز برخورد کنیم ؟ | استاد حدیث رضایی | پنج شنـبـه 29 آذر | 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال واژه "لجباز" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
ترس از ازدواج | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 2 دی | 10 صبح | 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال واژه"ترس" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زوج درمانی | مدرس: دکتر رحیم بهراد | شروع : جمعه ها عصر | آذرماه 1397
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۱

رزرو: ارسال عدد"30" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
جلسه اول رایگـان | روانشناسی - بالینی | آسیب شناسی روانی بر اساس DSM-5 |مدرس: دکتر امیر کشاورز | شروع: 18آذرماه | ساعت: 17:00
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال عدد"20" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید
زبان بدن | استاد ندا قهرمان نژاد | پنجشنبه 15 آذر | 17 الی 20| مبلغ 25
انتشار: ۱۳۹۷/۹/۱۱

رزرو: ارسال عدد "33" به سامانه 10002527 ::: ثبت نام:36255141 09134731627 ::: مکان برگزاری: کلینیک توحید