معصومه سامانی
حیطه فعالیت:


گفتار درمانگر اختلالات


یادگیری کودکانروزهای حضور درمرکز مشاوره توحید :::::::::::::::::::یکشنبه 
چهارشنبه ها عصر
 

36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088