دکتر عباس شفتی

استاد دانشگاه اصفهان
زمینه فعالیت
:::::::::::::::::::::::::::: 

   مشاور خانواده
   مشاور ازدواج
  مشاور طلاق
   مشاوره فردی

حضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776 |  31319764  | 36269607