معصومه نوری

روانکاو ، سکس تراپ

 

حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  مشاور فردی
  اختلالات شخصیت
  شکست های عاطفی
  درمان اختلالات جنسی و زناشویی
  مشاوره پیش از ازدواج
  مشاوره خانواده و زناشوییروزهای حضور در مرکز مشاوره توحید


سه شنبه عصر ، جمعه صبح


36255171 | 36257746 |  36293023 | 36264088


روزهای حضور در
مرکز مشاوره پرتو توحید

پنج شنبه عصر

32687632 | 32687631 | 32687630