آسیب شناسی روانی DSM-5 | مدرس: دکتر غزاله شیخانی | شروع: یکشنبه 11 مهر | ساعت 17 الی 20
انتشار: ۱۴۰۰/۷/۱۰

آسیب شناسی روانی DSM-5

مدرس: دکتر غزاله شیخانی

شروع: یکشنبه 11 مهر

ساعت 17 الی 20

مرکز مشاوره توحید