تفسیر تست شخصیت MMPI | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 12 اردیبهشت | یکشنبه 12 اردیبهشت | ساعت: 16:00
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

تفسیر تست شخصیت MMPI

دکتر امیر میرزایی

یکشنبه 12 اردیبهشت

یکشنبه 12 اردیبهشت

ساعت: 16:00

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان