تربیت درمانگر اکت | ACT | درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد | دکتر سید مصطفی عبداللهی | شروع: خردادماه | روز: پنجشنبه ها | ساعت 9 الی
انتشار: ۱۴۰۰/۱/۲۵

تربیت درمانگر اکت ACT

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

دکتر سید مصطفی عبداللهی

شروع: خردادماه

روز: پنجشنبه ها

ساعت 9 الی 13

مرکز مشاوره اصفهان | مرکز مشاوره توحید