دوره جامع 200ساعته | تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر نسترن براهیمی | روز: سه شنبه ها | شروع: بهمن ماه 1399 | ساعت 16 الی 19
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

دوره جامع 200ساعته

تربیت زوج و خانواده درمانگر

دکتر نسترن براهیمی

روز: سه شنبه ها

شروع: بهمن ماه 1399

ساعت 16 الی 19


مرکز مشاوره توحید