دوره جامع 100 ساعته | تربیت درمانگر کودک (کارورزی کودک) | دکتر مسعود کیانی | شروع: پنجشنبه 30 بهمن ماه | ساعت 14:00 الی 17:00
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

دوره جامع 100 ساعته

تربیت درمانگر کودک (کارورزی کودک)

دکتر مسعود کیانی

شروع: پنجشنبه 30 بهمن ماه

ساعت 14:00 الی 17:00