درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر سید مصطفی عبداللهی | یکشنبه 26 بهمن | ساعت 17 الی 20 | مبلغ 450/000 تومان
انتشار: ۱۳۹۹/۱۱/۷

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دکتر سید مصطفی عبداللهی

یکشنبه 26 بهمن

ساعت 17 الی 20

مبلغ 450/000 تومان