دوره جامع 30 ساعته | درمان شناختی رفتاری | حضوری و آنلاین | دکتر امیر میرزایی | یکشنبه 2 آذر | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

دوره جامع 30 ساعته

درمان شناختی رفتاری

حضوری و آنلاین

دکتر امیر میرزایی

یکشنبه 2 آذر

ساعت 16:00 الی 19:00

مرکز مشاوره اصفهان