دوره جامع 100ساعته (حضوری و آنلاین) | تربیت زوج و خانواده درمانگر | دکتر ریحانه شجاعی | روز: شنبه ها | شروع: آذرماه | ساعت 14 ال
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

دوره جامع 100ساعته (حضوری و آنلاین)

تربیت زوج و خانواده درمانگر

دکتر ریحانه شجاعی

روز: شنبه ها

شروع: آذرماه

ساعت 14 الی 17