نگاهی دیگر به دنیای روان | حودآگاهی ، کنترل خشم ، ارتباط موثر | دوشنبه 3 آذر | ساعت 18:00 الی 20:00 | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۹/۸/۲۸

نگاهی دیگر به دنیای روان

حودآگاهی ، کنترل خشم ، ارتباط موثر

دوشنبه 3 آذر

ساعت 18:00 الی 20:00

مرکز مشاوره اصفهان