جلسه اول رایگان | آسیب شناسی روانی بر مبنای dsm-5 | مدرس: دکتر امیر کشاورز | یکشنبه 8 تیر | ساعت 16:00 الی 20:00
انتشار: ۱۳۹۹/۴/۳

جلسه اول رایگان

آسیب شناسی روانی بر مبنای dsm-5

مدرس: دکتر امیر کشاورز

یکشنبه 8 تیر

ساعت 16:00 الی 20:00

مرکز مشاوره اصفهان