اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 24 مرداد | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه
انتشار: ۱۳۹۹/۴/۳

اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5

دکتر امیر کشاورز

جمعه 24 مرداد

ساعت: 9 صبح

ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه

مرکز مشاوره توحید