اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4 | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه و جمعه 26 و 27 تیر1399 | ساعت 8:30 صبح الی 16:0
انتشار: ۱۳۹۹/۴/۳

اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4

دکتر مسعود کیانی

پنجشنبه و جمعه 26 و 27 تیر1399

ساعت 8:30 صبح الی 16:00

16 ساعت آموزش

مرکز مشاوره اصفهان