عزت نفس آسیب دیده | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 14 تیر | ساعت 16:00 الی 19:00
انتشار: ۱۳۹۹/۴/۳

عزت نفس آسیب دیده

استاد مجید اژدری نیا

شنبه 14 تیر

ساعت 16:00 الی 19:00

مکان برگزاری: مرکز مشاوره اصفهان