کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی | روانشناسی - بالینی | با همکاری اساتید مطرح مرکز مشاوره توحید | شروع: خردادماه | یکشنبه ها | س
انتشار: ۱۳۹۹/۲/۱۴

کارورزی ، سوپرویژن و توانمندسازی

روانشناسی - بالینی

با همکاری اساتید مطرح مرکز مشاوره توحید

شروع: خردادماه

یکشنبه ها

ساعت 16:00 الی 20:00

در مرکز مشاوره اصفهان