جلسه توجیهی رایگان انتخاب رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT | دکتر محمدرضا نادریان | شنبه 3 اسفند | ساعت 14 الی 17 | مرکز مشاوره
انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۸

جلسه توجیهی رایگان انتخاب رویکرد درمان متمرکز بر هیجان EFT

دکتر محمدرضا نادریان

شنبه 3 اسفند

ساعت 14 الی 17

مرکز مشاوره اصفهان