درمان خود انتقادگر خودسرسرزنشگر | مدرس: مزگان مهرنجانی | یکشنبه 13 بهمن | ساعت 9 صبح | مرکز مشاوره اصفهان
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۹

درمان خود انتقادگر خودسرسرزنشگر

مدرس: مزگان مهرنجانی

یکشنبه 13 بهمن

ساعت 9 صبح

مرکز مشاوره اصفهان