چهره شناسی | پیشتاز ارزیابی ، تشخیص و درمان | مدرس: دکتر بهنام اوحدی | شروع: بهمن ماه | ساعت: 9 الی 17 | مبلغ 270/000
انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

چهره شناسی

پیشتاز ارزیابی ، تشخیص و درمان

مدرس: دکتر بهنام اوحدی

شروع: بهمن ماه

ساعت: 9 الی 17

مبلغ 270/000

مرکز مشاوره اصفهان