اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5 | دکتر امیر کشاورز | جمعه 22 آذر | ساعت: 9 صبح | ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی براساس DSM-5

دکتر امیر کشاورز

جمعه 22 آذر

ساعت: 9 صبح

ارائه مدرک معتبر و قابل ترجمه


مرکز مشاوره توحید