زبان بدن | دکتر ندا قهرمان نژاد | چهارشنبه 13 آذر | ساعت 17:00 | ویژه عموم و دانشجویان
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

زبان بدن

1. شناخت زبان بدن
2. تاثیر زبان بدن
3.   تکنیک استفاده زبان بدن

دکتر ندا قهرمان نژاد

چهارشنبه 13 آذر

ساعت 17:00

ویژه عموم و دانشجویان


چگونه از طریق حرکات بدن پـی بـه افکار دیگران ببریم ؟

برگزار کننده: مرکز مشاوره اصفهان