درمان مبتنی بر ذهن آگاهی | دکتر اکرم دهقانی | دوشنبه 18 آذر | انجام تمام تکنیک ها بصورت کاملا عملی
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

درمان مبتنی بر ذهن آگاهی

دکتر اکرم دهقانی

دوشنبه 18 آذر

انجام تمام تکنیک ها بصورت کاملا عملی