نهمین دوره جامع 200 ساعته کارورزی خانواده | تربیت زوج و خانواده درمانگر | مدرس: دکتر نسترن براهیمی | شروع: آذرماه | روزهای چهارش
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

نهمین دوره جامع 200 ساعته کارورزی خانواده

تربیت زوج و خانواده درمانگر

مدرس: دکتر نسترن براهیمی

شروع: آذرماه

روزهای چهارشنبه

ساعت 15:00

محل تشکیل: مرکز مشاوره اصفهان