اعتماد به نفس نوجوان | استاد مجید اژدری نیا | شنبه 23 آذر | ساعت 9 صبح | دوجلسه سه ساعته
انتشار: ۱۳۹۸/۹/۹

اعتماد به نفس نوجوان

استاد مجید اژدری نیا

شنبه 23 آذر

ساعت 9 صبح

دوجلسه سه ساعته

مکان برگزاری: مرکز مشاوره توحید