غلبه بر کمال گرایی | استاد مجید اژدری نیا | سه شنبه 28 آبان | ساعت 17:00
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳۰

غلبه بر کمال گرایی

استاد مجید اژدری نیا

سه شنبه 28 آبان

ساعت 17:00


مرکز مشاوره اصفهان