همایش 2 حلسه ای | فیلم درمانی ( شفای کودک درون ) | استاد قلع ریز | شنبه 11 آبان | گروه اول 8:30 گروه دوم 17:00 | مبلغ 35000
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۳۰

همایش 2 حلسه ای

فیلم درمانی ( شفای کودک درون )

استاد قلع ریز

شنبه 11 آبان

گروه اول 8:30 گروه دوم 17:00

مبلغ 35000