جلسه اول رایگان | درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT | دکتر مصطفی عبداللهی | پنج شنبه 11 مهر | ساعت: 9 الی 13 (12 جلسه آموزشی)
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

جلسه اول رایگان

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT

دکتر مصطفی عبداللهی

پنج شنبه 11 مهر

ساعت: 9 الی 13 (12 جلسه آموزشی)

پروتکل اکت در اختلال افسردگی اساسی ،
 اختلال دوقطبی و اختلال  وسواس فکری - عملی