شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | مدرس: دکتر محمدرضا نادریان | شروع: شنبه 13 مهر | ساعت 14 الی 17
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل)

مدرس: دکتر محمدرضا نادریان

شروع: شنبه 13 مهر

ساعت 14 الی 17

سرفصل ها:
   تقسیم بندی والد، بالغ، کودک
   عملکرد والد
    عملکرد کودک
   عملکرد بالغ
   نمودار شخصیت من
   پنجره ی زندگی
   چگونه تغییر کنم؟
   نمودار شخصیت دیگری
   بین من و تو چه میگذرد؟
   صمیمت چیست؟
   ایجاد صمیمت و محافظت از صمیمت

مشاوره اصفهان