از خودفریبی تا خودشناسی | مدرس: دکتر هادی فرهمند | چهارشنبه 17 مهر | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۷/۸

از خودفریبی تا خودشناسی

مدرس: دکتر هادی فرهمند

چهارشنبه 17 مهر

مبلغ 10 تومان


آنچه در این دوره با آن آشنا خواهید شد:
1 . زندگی و ناکامی‌های گریزناپذیر
2 . بیداری احساسات مختلف در مواجهه با این ناکامی ها
3 . اضطراب به عنوان یک هشدار
4 . انواع روش‌های خودفریبی و گریز از درد
5 . مواجهه با درد و شروع تغییر
6 . لمس احساسات و خودشناسی
7. راهکارهای عملی


مرکز مشاوره اصفهان