درمان شناختی رفتاری CBT | مدرس: دکتر زهره رئیسی | شنبه 16 شهریور | ساعت 9 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۲

درمان شناختی رفتاری CBT

مدرس: دکتر زهره رئیسی

شنبه 16 شهریور

ساعت 9 صبح


مشاوره اصفهان