شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل) | دکتر محمدرضا نادریان | شنبه ها | ساعت 14:00 | شروع: مهرماه
انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۲

شروع دوره مقدماتی TA (تحلیل رفتار متقابل)

استاد نادریان

شنبه ها

ساعت 14:00

شروع: مهرماه


مرکز مشاوره اصفهان