تربیت مربی واقعیت درمانی | دکتر امیر میرزایی | چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 شهریور | ساعت 10 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۶/۱۲

تربیت مربی واقعیت درمانی

دکتر امیر میرزایی

چهارشنبه و پنجشنبه 27 و 28 شهریور

ساعت 10 صبح


مشاوره اصفهان