فن بیان | با محوریت حرف بزن تا برنده شوی... | استاد مجید ساوری | جمعه 15 شهریور | ساعت 8صبح | همراه با نهار و پذیرایی
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۳۱

فن بیان | با محوریت حرف بزن تا برنده شوی...

استاد مجید ساوری

جمعه 15 شهریور

ساعت 8صبح

همراه با نهار و پذیرایی


مشاوره اصفهان