تله های روابط عاطفی | تاکید بر رویکرد طرحواره درمانی | دکتر ارزو خالقیان | یکشنبه 27 مرداد | ساعت 9 صبح | مبلغ 10 تومان
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

تله های روابط عاطفی

تاکید بر رویکرد طرحواره درمانی

دکتر ارزو خالقیان

یکشنبه 27 مرداد

ساعت 9 صبح

مبلغ 10 تومان


مشاوره اصفهان