اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4 | دکتر مسعود کیانی | پنجشنبه و جمعه 24 و 25 مردادماه | ساعت 8:30 صبح
انتشار: ۱۳۹۸/۵/۲۲

اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش کودک وکسلر نسخه4

دکتر مسعود کیانی

پنجشنبه و جمعه 24 و 25 مردادماه

ساعت 8:30 صبح


مرکز مشاوره اصفهان