کارگاه آموزشی رفتاردرمانی- دیالکتیک DBT دکتر مژگان صلواتی 14-13 آذرماه 1393
انتشار: ۱۳۹۳/۸/۲۸

کارگاه آموزشی رفتار درمانی- دیالکتیک
زمان: 14-13 آذرماه 1393
مدرس: خانم دکتر مژگان صلواتی
ساعت 8 صبح الی 17 عصر
با گواهی معتبر پایان دوره از دانشگاه تهران
هزینه: 330000 غیر دانشجویان و متخصصین و
300000 تومان دانشجویان
همراه با نهار و پذیرائی
تلفن ثبت نام: 36264088-031