دوره آموزشی اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی
انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۷

دوره آموزشی اصول مصاحبه بالینی و تشخیصی

مدرس: دکتر حمید نصیری

شروع: تیرماه 1393

تعداد جلسات: 6 ساعت آموزشی

زمان: چهار شنبه ها صبح ساعت 8:30 الی 11:30 صبح

هزینه: 90000 متخصصین و 70000 دانشجویان

با گواهی معتبر پایان دوره

اطلاع از کلیه دوره های آموزشی با ارسال رشته و مقطع به سامانه 10002527