منیژه ترکیان

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

16سال سابقه مشاوره تحصیلی در آموزش پرورش و مراکز دولتی و خصوصی


حیطه فعالیت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  انتخاب رشته دبیرستان ،کنکور،انتخاب رشته دانشگاه

  مشاوره تمام امور مشکلات تحصیلی و درسیحضور در مرکز مشاوره توحید  :::::::::::::::::::

31319776 |  31319764  | 36269607